Lynholdet udbydes og drives af Swush.com og er godkendt af Spillemyndigheden.
Du skal være min. 18 år gammel, for at spille med i betalingsspil.
Dette site benytter cookies. Udeluk dig via ROFUS
Swush.com Aps - CVR: 25 76 74 46 - Email: info@swush.com - Tlf: 33 21 72 09 - Vesterbrogade 46, 1 tv. - 1620 København V

StopSpillet

Vilkår & Forbehold

Denne internetside udbydes og administreres af Swush.com ApS. Følgende vilkår og rettigheder er gældende i forbindelse med anvendelsen af internetsiden. Ved at gå ind på denne internetside anerkender og tiltræder du følgende vilkår og rettigheder. Såfremt du ikke kan acceptere disse vilkår og rettigheder, skal du ikke benytte denne internetside.

Ansvarsfraskrivelse

Brug af internetsiden og dens faciliteter samt alt materiale og information hentet fra denne internetside er på egen risiko. Swush.com frasiger sig hermed udtrykkeligt alt ansvar og alle garantier udtrykkelige eller stiltiende, af enhver art herunder, men ikke begrænset til stiltiende garantier for anvendelighed eller salgbarhed, tilpasning til et givent formål eller eventuelle krænkelser af tredjemands ret.

Swush.com er ligeledes ikke ansvarlig for internetsidens og den anvendte eller derfra hentede softwares manglende funktionsdygtighed, tab af data og serviceydelser på grund af forsinkelser, manglende levering, fejllevering eller service-afbrydelse, for nøjagtigheden, kvaliteten eller beskaffenheden af oplysningerne hentet fra internetsiden og ej heller for konsekvenserne af vira hentet fra administrators servere, eller ethvert ansvar, omkostning, tab af overskud eller andre tab lidt i forbindelse med brug af, eller manglende mulighed for adgang til internetsiden.

Med hensyn til brugerindholdet er Swush.com ikke ansvarlig for indhold offentliggjort i chat rooms samt andre fælles områder. Swush.com kan ikke gøres ansvarlig såfremt offentliggjort brugerindhold strider mod nogen tredjeparts rettigheder. Alt sådant indhold uanset om det er ytret som meninger, erklæringer eller anbefalinger er brugernes ytrede synspunkter og ikke Swush.coms.

Denne internetside kan være forbundet med andre internetsider, som ikke vedligeholdes af Swush.com. Swush.com råder på ingen måde over de oplysninger, produkter eller serviceydelser, som udbydes på andre forbundne internetsider og er IKKE ansvarlig for disses indhold. Det kan f.eks. være muligt for brugerne at købe varer og andre serviceydelser via internetsiden. Nogle af disse indkøbsmuligheder kan være udbudt af tredjeparts detailhandlere, som er forbundet med internetsiden. De registrerede brugere kan også kommunikere med eller deltage i firmaers salgsfremmende foranstaltninger på internetsiden. Swush.com har på ingen måde del i disse tredjeparter og sådanne transaktioner, korrespondance med eller deltagelse i salgsfremmende foranstaltninger, samt alle betingelser, vilkår, garantier eller tilkendegivelser forbundet med sådanne forhold er udelukkende en sag mellem den pågældende bruger og tredjemand. Swush.com påtager sig ikke forpligtelser eller ansvar for nogen del af sådanne transaktioner, korrespondance eller medvirken.

Du accepterer at holde Swush.com skadesløs for alle krav og omkostninger, tab af overskud, tab af data, eller tab, som opstår som en konsekvens af, at disse vilkår er misligholdt af dig.

Rettigheder til internetsidens indhold

Alt materiale på internetsiden ejes enten af Swush.com eller af dets licensgivere, og materialet er beskyttet af love om ophavsret og varemærke. Du må ikke på nogen måde kopiere, ændre, gengive, genudsende, fremsende eller distribuere materiale fra denne internetside, herunder også de underliggende koder og software, medmindre tilladelse er givet hertil.

Du har kun tilladelse til at benytte indholdet på denne internetside til privat og ikke-kommercielt brug.

Det vil sige gennemse og printe enkelte sider eller afsnit til privat brug. Enhver uautoriseret anvendelse af ovennævnte, herunder navne, varemærke samt materiale, vil medføre erstatningskrav.

Personlige oplysninger

Administrator indsamler, anvender og videregiver kun personlige oplysninger om dig, såfremt du har givet dit samtykke til en sådan indsamling, anvendelse og videregivelse, medmindre det drejer sig om oplysninger, som er offentliggjort af dig, eller administrator finder, at en sådan handling er nødvendig for;

  • at den dataansvarlige eller den tredjemand til hvem oplysningerne videregives kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til brugeren ikke overstiger denne interesse, eller
  • at beskytte brugeren eller en anden persons vitale interesser i særlige tilfælde, eller
  • at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Såfremt du tilmelder dig internetsidens services, giver du samtidig samtykke til, at administrator indsamler de for applikationens nødvendige oplysninger samt oplysning om dine bevægelser på og brug af denne internetside samt andre internetsider ejet eller administreret af administrator.

Oplysninger af ikke-personlig karakter

Andre, ikke-personlige oplysninger indsamles og anvendes af administrator, og kan videregives til en tredjepart. Alle sådanne statistiske og demografiske oplysninger omfatter ikke personlige detaljer ud fra hvilke du vil kunne blive identificeret. Foruden de ikke-personlige oplysninger nedfældet i det ovenfor omtalte registrering, vil din færden rundt på internetsiden automatisk blive registreret. Disse oplysninger anvendes også kun i samlet form og ingen brugere vil blive identificeret.

Swush.coms rettigheder og forpligtelser

Swush.com vil bestræbe sig på at sikre, at internetsiden og dens faciliteter er tilgængelige på alle tidspunkter, og at det af Swush.com leverede indhold på internetsiden er sandt, præcist og fri for fejl. Vi stiller dog ingen garantier herfor, medmindre disse er udtrykkeligt angivet.

Swush.com har ret til, til enhver tid og uden varsel at afbryde internetsidens serviceydelser eller enhver af de ekstra tilknyttede services samt at spærre bestemte brugeres konti eller adgangsrettigheder.

Swush.com forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser uden forudgående varsel.

Værneting og lovvalg

Disse vilkår og rettigheder reguleres af dansk ret og skal fortolkes i henhold hertil. Du og Swush.com anerkender de danske domstoles enekompetence vedrørende de af vilkårene omfattende spørgsmål.

Hvis det af en domstol med den rette kompetence statueres, at en eller flere af vilkårenes bestemmelser er ugyldige eller uden retskraft, skal den/de fortolkes så tæt på den oprindelige ordlyd som mulig med henblik på at afspejle Swush.coms intentioner samtidig med, at de øvrige bestemmelser herover bevarer fuld, uændret gyldighed.

Hvis Swush.com undlader at gøre rettigheder eller bestemmelser i vilkårene gældende, medfører dette ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse, medmindre Swush.com har givet skriftlig samtykke hertil.

Betaling

Betaling til og fra Lynholdet.dk er uden moms. Det samme er indskud for deltagelse i konkurrencer som i øvrigt ikke kan ikke fortrydes. Ved udbetaling til bank, kan der minimum udbetales 100 kr. med mindre din konto tømmes. Din konto skal være valideret via NemID inden du kan foretage en udbetaling.

Alder og bopæl

Du skal være fyldt 18 år og være bosiddende i Danmark for at deltage i konkurrencer på Lynholdet.dk

Profiler og navne

Swush.com forbeholder sig ret til at ændre eller afvise profiler og navne som kan virke anstødelige eller krænkende. Dette inkluderer navne der er kommercielle eller på anden vis forsøger at udnytte Lynholdet.dk som medie. Ved gentagne tilfælde vil konti risikere at blive spærret.

Tilmelding af kupon

Brugerens deltagelse i en aktuel konkurren er betinget af, at tilmeldingen er gennemført inden konkurrencestart. Hvis tilmeldingen ikke er gennemført inden tidspunktet for konkurrencestart deltager kuponen ikke i konkurrencen.

Vindere

Alt efter hvilken præmiemodel den enkelte konkurrrence benytter, findes vinder/vinderne ud fra hvem som har optjent flest point i konkurrencen. I tilfælde af, at to eller flere kuponer har opnået samme point ved afslutningen af en konkurrencen, vil vinderne skulle deles om den kontante præmie. Hvis præmien ikke er en kontant præmie, er vinderen den kupon som blev tilmeldt først til konkurrencen.

Tvivl og uenighed

I tilfælde af tvivl eller uenighed om konkurrencevilkårene vil det være Swush.com der fastlægger fortolkningen og afgør spørgsmålet efter eget skøn. Der kan ikke i den anledning eller i øvrigt på grundlag af konkurrencens gennemførelse, manglende udgivelse, ændringer i kampprogram/rundeinddeling eller andre forhold, gøres erstatningskrav gældende mod Swush.com ApS, som i øvrigt forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i, eller tilføjelser til reglerne.

Tilknyttede personer

Personer med nær tilknytning til Swush.com og Lynholdet.dk må ikke deltage i konkurrencer på Lynholdet.dk. Det vil sige medlemmer af bestyrelse og direktion, fastansatte, time og honorarlønnede medarbejdere, som har adgang til udvikling og drift af spillene.

Brugerens ansvar

Personer med nær tilknytning til Swush.com må ikke deltage på Lynholdet.dk. Det vil sige medlemmer af bestyrelse og direktion samt fastansatte, time og honorarlønnede medarbejdere som er involveret i udvikling og drift af spillene.

Ansvarsfralæggelse

Swush.com fralægger sig ethvert ansvar over for tab af data og/eller ændringer i brugerens placering i spillet på grund af tekniske fejl i systemet.